לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

איך פסיקה של בית המשפט הפחיתה את חבות המס בגין מכירת מוניטין מ 43% ל 25%

לאחרונה קיבל בית המשפט פסק דין תקדימי ומעניין בעת הכרעתו בתיק מכירת מניות של חברת "פליינג קרגו".
במקרה זה בו פוצלו נכסי הפעילות מחברת האם לחברת בת – ולאחר מכן נמכרו לחברה זרה, הכריע בית המשפט באופן כזה שיכול לייצר פוטנציאל ל-חסכון מס משמעותי במקרים מסוימים.

פס"ד בעניין פליינג קרגו – מכר מניות בלבד או שמא נמכר מוניטין, והפחתת מוניטין נרכש

הרקע העובדתי של פסק הדין:
פליינג קרגו בע"מ (להלן: "חברת האם" או לחילופין "מערערת 1"), עסקה בין השנים 1982 עד לשנת 2000 בשני תחומים עיקריים, שילוח בינלאומי ובלדרות. מלוא מניותיה של חברת האם הוחזקו בידי דניאל ואברהם רייק.
בסוף שנת 2000 הקימה החברה שתי חברות בנות, האחת אף.סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ (להלן: "חברת הבת 1"), השנייה אף.סי (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (להלן: "החברה הבת 2"). כמו כן, בשנת 2000 ביקשו בעלי מניות חברת האם כי יש לראותה כחברה משפחתית כהגדרת בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה ולראות במר דניאל רייק כנישום המייצג.
ב1 בינואר 2001, הועברו נכסי חברת האם לחברות הבנות. פעילות השילוח הבינלאומי הועברה לחברת הבת 1 ופעילות הבלדרות הועברה לחברת הבת 2. העברת הנכסים בפטור ממס בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה.
בהודעה שנמסרה לפקיד השומה בעניין העברת הנכסים לחברות הבנות פורטו הנכסים המועברים, רשימה הכללה נכסים מוחשיים בלבד כגון: רכבים וציוד מסחרי. רשימת הנכסים שהועברו לחברות הבנות לא כללה נכסים לא מוחשיים ומוניטין.
במהלך אוקטובר 2007, מכרה חברת האם את מניותיה בחברת הבת 1 לחברה זרה תושבת הולנד (להלן: "הרוכשת"), בתמורה לסך של כ 9 מיליון ₪. על פי הסכם המכירה, לאחר העברת המניות לרוכשת תרכוש חברת הבת 1 את מוניטין חברת האם בתמורה לסך של כ 531 מיליון ₪. בהסכם המכר ב הצהירה החברה האם כי היא בעלת המוניטין.
לצורך רכישת המוניטין העמידה הרוכשת לחברת הבת1 הלוואה נושאת ריבית על סך של כ 518 מיליון ₪.

טענת פקיד השומה: לחברת האם לא היה מוניטין למכירה בשנת 2007 ומדובר בעסקה למכירת מניות, זאת מאחר ובשנת המכירה לחברת האם לא הייתה פעילות בתחום השילוח הבינלאומי. כמו כן, לטענת פקיד השומה חברת הבת לא רשאית להפחית את המוניטין הנרכש מאחר ומוניטין זה נרכש מצד קרוב, ועל פי תקנות הפחתת מוניטין רכישה כאמור אינה מותרת להפחתה. בנוסף לעמדת פקיד השומה הוצאות המימון בחברת הבת 1 בגין ההלוואה שנתקבלה מהרוכשת לא מותרות בניכוי.

השאלה המרכזית שעמדה לפתחו של בית המשפט, האם פיצול העסקה למכירת מניות ומכירת מוניטין הייתה מלאכותית או שמא אכן לחברה מוניטין הניתן למכירה.
נזכיר כי מאחר ומכירת מוניטין בידי חברה משפחתית עשויה להתחייב בשיעור מס סופי של 25%, זאת לעומת מכירת המניות שעשויה להיות חייבת במס לינארי בשיעור של 43%.

החלטת בית המשפט המחוזי:
בפס"ד אורך ומנומק, קיבל כבוד השופט דר' א' סטולר את עמדת חברת האם ומר דניאל רייק באופן חלקי.
לעניין מכירת המוניטין קבע השופט כי על פי הראיות שהוצגו בפיו, העברת והפרדת פעילות חברת האם בשנת 2001 נעשתה מצורך עיסקי וכי שינוי המבנה היה עניין טכני. כמו כן קבע השופט, כי לא נעשה שינוי מהותי בפעילות הקבוצה לאחר שינוי המבנה וכי קבוצת החברות המשיכו בפעילות סינרגטית משותפת.
בנוסף, נדרש השופט לעניין השאלה האם חברת אחזקות נטולת פעילות יכול שתחזיק מוניטין? בעניין זה קבע השופט כי מוניטין יכול להיות נחלת חברת אם כחברת החזקות גם אם אין בה פעילות. לעמדת בית המשפט חברת אם יכולה להחזיק במוניטין המשמש קבוצת חברות העושות שימוש במוניטין זה.
לעניין הפחתת המוניטין על ידי חברת הבת 1, קבע השופט כי מאחר ורכישת המוניטין נעשתה לאחר רכישת מניות חברת הבת 1, הרי שרכישה זאת הינה מקרוב שאינה מותרת להפחתה על פי תקנות הפחתת המוניטין.
לעניין ניכוי הוצאות המימון בידי חברת הבת 1 בגין רכישת המוניטין, קבע השופט כי לאחר ששוכנע כי חברת הבת 1 רכשה מוניטין ולא מדובר בעסקה אחת כוללת של רכישת מניות, הרי שהוצאות המימון ניתנות בניכוי מאחר והן משמשות להכנסה חייבת של חברת הבת 1.

נבהיר, כי פרשנות בית המשפט בפס"ד תקדימית ומעניינת.

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות ישירות במייל למחלקת המיסים שלנו – לפנייה לחצו בבקשה כאן​ או השאירו פרטים ונחזור אליכם

Baker Tilly

Share This