לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

בעניין נוהל גילוי מרצון

ביום 7.9.14 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שתוקפו עד לתום 2016. נוהל זה מחליף את הנוהל הישן מיום 10.4.05 ומטרתו של הנוהל לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים אשר עברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים בתיאום עם פרקליטות המדינה מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים, נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שיפורטו להלן.

בהתאם לנוהל שהתפרסם התנאים לזכאות להגשת בקשה בהליך זה הינם:

  • הגילוי מרצון יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב.
  • לא מתנהלת חקירה כנגד מגיש הבקשה או בן/בת זוגו וחברות שבשליטתו על ידי רשות המסים.
  • במועד הגשת הפנייה אין בידי רשות המסים מידע קודם על הנישום ובת זוגו, חברות שבשליטתו ותיקי שותף. כמו כן, במועד זה לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון.
  • רשות המיסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה גילוי מרצון ולו בעקיפין ברשות שלטונית אחרת, באמצעי התקשורת, בכתבי בי דין או פרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.

יש לציין, כי במקרים חריגים ניתנת האפשרות לרשות המסים לאשר את הבקשה לגילוי מרצון, גם כאשר קיים מידע, בדיקה או חקירה שפורטו בסעיפים לעיל, אולם האישור יינתן במקרים יוצאי דופן דוגמת מחלה קשה של הנישום, גיל מתקדם של הנישום וכדומה.

עוד יש לציין, כי העבירות שלגביהן קיימת האפשרות להגשת בקשה בהתאם לנוהל זה הן עבירות על פי חוקי המס המפורטים להלן: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה, פקודת המכס וחוק מסי מכס ובלו. עוד יובהר, כי על הכנסות, שמקורן בפעילות לא חוקית, לא יחול נוהל זה של גילוי מרצון.

ראוי להדגיש, כי אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד במהלך חייו, ובקשה נוספת לגילוי מרצון תתקבל רק בנסיבות מיוחדות.

הוראת שעה – בקשה אנונימית

יחד עם פרסום הנוהל פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון. במסגרת הוראת שעה זו נכללו הנהלים להגשת בקשה אנונימית, כמו גם כללים לקיזוז הפסדים הנובעים מגילוי מרצון. כמו כן, צורף (לראשונה) המסלול המקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון. ראוי לציין, כי בהתאם להוראת השעה, משך הטיפול בבקשה אמור להיות בתקופה של 90-180 ימים.

מסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון:

כאמור לעיל, בהוראת השעה נפתחה הדלת למסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון. בהתאם להוראה, כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון איננו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו איננה עולה על 0.5 מיליון ₪ בשנות הדיווח ניתן לנקוט במסלול זה.

כפי שכבר הוזכר לעיל כחלק מיתרונות הוראת השעה, היתרון המשמעותי בנקיטה במסלול זה הוא אורך הטיפול בבקשה, אשר בהתאם להוראת השעה, איננו אמור לעלות על תקופה של 90 ימים (אשר יוארכו בהתאם לשיקול דעתו של פקיד השומה ב-90 יום נוספים). לצד יתרון זה קיים חסרון משמעותי, והוא שבשונה מהמסלול הרגיל, שבו כן מתאפשרת הגשת בקשות אנונימיות, במסלול המקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון לא תתאפשר הגשת בקשה באופן אנונימי ועל הבקשה המוגשת במסלול זה לכלול את פרטי הנישום.

למחלקת תכנון המס שלנו ניסיון רב בטיפול בבקשות מסוג זה ואנו ממליצים לכל מי שהאמור לעיל רלוונטי לגביו, ליצור קשר לתאום פגישה בהקדם.

אין לראות בחוזר זה משום יעוץ מקצועי או חוות דעת. החוזר נועד לתת מענה אינפורמטיבי בלבד.

Baker Tilly

Share This