דיווח על קבלת חוות דעת ועל נקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים

פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2015 אשר קובע חובת דיווח במספר מקרים, וזאת החל מיום 1.1.2016.
חובת הדיווח תחול במקרה של שימוש בחוות דעת ששכר הטרחה שהוסכם בין הצדדים יהיה תלוי בחסכון המס של הלקוח, שימוש בחוות דעת "מדף" ודיווח על עמדה הסותרת את רשות המיסים.

חובת הדיווח תחול על הבאים:

יחיד או חבר בני אדם (שאינו מוסד ציבורי) שמתקיים לגביו אחד משני אלה:

 • ההכנסה בשנת המס (למעט רווחי הון) עולה על 3 מיליון ₪;
 • התמורה ממכירת נכסים החייבים במס רווחי הו עולה על 1.5 מיליון ₪ וניתנה חוות דעת בקשר לתמורה זאת.

נבקש לציין כי לשון החוק אינה ברורה באמור לעיל, באם ההוראות חלות רק על יחיד או גם ביחס לחברה, שכן החוק נוקט במילים "יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה (א) או (ב) להלן חלות עליו".

חובת דיווח בגין חוות דעת

חוות הדעת הוגדרה כחוות דעת בכתב, חתומה, שניתנה במישרין או בעקיפין לאדם ונועדה לאפשר "יתרון במס" (כפי שיוגדר בהמשך), וכן עליה לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 • שכר הטרחה (הוגדר בתיקון כ- 100,000 ₪ לפחות, שהוסכם כי ישולם בעד חוות הדעת בגין היתרון במס המרבי הכולל שייווצר למקבלה) בגין חוות הדעת תלוי בחיסכון המס שיוצר למקבלה.
 • "חוות דעת מדף" –  מוגדרת כאחד מאלה:
  • כחוות דעת בעלת תוכן אחיד בעיקרה שניתנה לשלושה לפחות בתוך תקופה של שנתיים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבות מיוחדות של מקבל חוות הדעת. יש להודיע למקבל חוות הדעת על האמור רק אם הוא עומד בתנאי של האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.
  • נותן חוות הדעת הציעה אותה מיוזמתו למקבלה, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה

יתרון במס

מוגדר ככל אחד מהבאים:

 • הנחה או הקלה ממס, דחיית אירוע מס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה או הימנעות ממס
 • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או בהוצאות, או להתחשב בהפסד
 • דחייה של מועד תשלום המס

נציין כי לא חלה החובה למסור את חוות הדעת לרשות המיסים, אלא לדווח בדוח השנתי על עצם קבלתה של חוות דעת, הפעולה או הנכס הנידונים בחוות הדעת, וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת.

חובת דיווח בגין עמדה חייבת בדיווח

בנוסף לאמור לעיל, נקבעה חובת דיווח לגבי "עמדה חייבת בדיווח" המוגדרת כעמדה שמתקיימים לגביה כל התנאים הבאים:

 • העמדה הינה בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים (פרסום הרשות רלוונטי לפרסום עד לתום שנת המס בה מוגש הדוח)
 • יתרון המס (כפי שפורט לעיל) הנובע מהעמדה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

חובת הדיווח על נקיטת עמדה במיסים עקיפים

החובה תחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.

סנקציות

הפרת אחת מחובות הדיווח האמורות תגרור את הסנקציות האזרחיות והפליליות הבאות:

 • יראו את מקבל חוות הדעת כאילו לא הגיש את הדוח השנתי למס הכנסה;
 • פקיד שומה יהיה רשאי להטיל קנס גירעון על החייב;
 • אדם המקבל חוות דעת מסוג "חוות דעת מדף" והוא האדם השלישי שקיבל אותה ולא דיווח על כך חשוף לעבירה שדינה מאסר שנה או קנס בהתאם לחוק העונשין.

למידע נוסף אודות ייעוץ ותכנון מס – לחצו כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This