הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2015

לצורך הגשת הדוח נבקשך להעביר למשרדנו המסמכים הרלוונטיים, כמפורט מטה:

חומר הנהלת חשבונות –  במידה שלא נוהל במשרדנו – ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות, פנקסי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אישורי הכנסות, שלך ושל בן/בת הזוג:

 • טופס 106 מכל מקומות העבודה בהם הועסקת כשכיר.
 • אישור שנתי על קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – מילואים, דמי אבטלה, פגיעה, דמי לידה, שמירת הריון וכד').
 • הכנסות ממענק פרישה או פיצוי פיטורין (לרבות פיצויים משנים קודמות, אם בוצעה פריסה) – יש לצרף טופס 161 ו- 161א ואישור פקיד השומה על פריסת הפיצויים.
 • אישור שנתי על קצבאות מעביד, פנסיה ו/או קצבת שארים.
 • אישור שנתי על הכנסות משכר מרצים/שכר סופרים/שכר דירקטורים/ דיבידנד/ תמלוגים וכד' ומס במקור שנוכה מהם.
 • טפסי 867 מחשבונות הבנקים – אישורים על הכנסות מריבית ורווחים מניירות ערך וניכוי מס במקור, הכנסות ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון.
 • אשורי הבנק על קניה ומכירה של ניירות ערך בבנקים.
 • פרטים על הכנסות מחו"ל –מעסק או משלח יד, ריבית ודיבידנד על ניירות ערך סחירים, ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון, דיבידנד מחברות זרות, הכנסות שכר דירה.
 • פרטים לגבי הכנסות משכר דירה בארץ (למגורים או לעסקים)- נא לצרף גם מסמכי הוצאות רלבנטיים) + חוזים.
 • הכנסות מדמי מפתח, ירושות, פטנטים.
 • הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים.
 • הכנסה שטרם חולקה מחברה נשלטת זרה.
 • הכנסות אחרות.

אישורי תשלומים שלך ושל בן/בת הזוג כדלקמן:

 • אישור שנתי על תשלומים לקרן השתלמות ו/או קופת גמל (לעצמאים) ו/או ביטוח חיים.
 • אישור שנתי על תשלומים כעצמאי ו/או לא עובד, למוסד לביטוח לאומי.
 • קבלות (מקור) על תרומות.
 • אישור תשלומים למימון מחקר מדעי שלא בתחום מפעלך.
 • אישור בגין השקעה בחיפוש נפט (ט' 858).
 • אישור בגין השקעה בסרטים.
 • אישור על תשלום ביטוח, לעסק, וביטוח אישי (אחריות מקצועית, אובדן כושר וכד').

נתונים ואישורים אחרים: 

 • עצמאי בלבד- אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מהכנסותיך ע"י לקוחות (טופס 857).
 • עצמאי בלבד – נתוני מד אוץ ברכב המשמש לעסק ליום 31.12.2013, צילום רישיון רכב וביטוחים  ששולמו בשנת 2013.
 • עצמאי בלבד – במידה והנך מעסיק עובדים – אישור שנתי על תשלומיך כמעביד עבור העובדים לקופות גמל/ביטוח מנהלים/קופת פיצויים (טופס 126).
 • מסמכים בעניין זיכוי בגין נטולי יכולת בן-בת זוג עיוור, מרותק בתמידות למיטה, בלתי שפוי בדעתו וכו'.
 • מסמכים בעניין ילד מוגבל (הצהרה + תעודה רפואית + אישור תשלומים למוסד) וכן ילד הסובל מליקוי למידה במידה ועבר ועדת השמה.
 • אישור בגין סיום לימודים (לימודים אקדמאים / לימודי הוראה / לימודי מקצוע במוסד להשכלה גבוהה או סמינר).
 • פרטים לגבי אחזקת נכסים בחו"ל במידה שהשווי שלהם עלה על סך של 1,874,000 ₪.
 • פרטים לגבי אחזקה בזכויות בחבר בני אדם תושב חוץ (חברה או שותפות).

נדגיש כי המסמכים דלעיל צריכים להיות מסמכי מקור ולא צילום.

בנוסף, נבקשך לקבל עדכון לגבי הפרטים שלהלן:

 • פרטי חשבון הבנק עדכני.
 • פרטים לגבי המצב המשפחתי (כולל מס' ילדים ותאריך לידתם).
 • פרטי כתובת המגורים.
לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This