הגשת דוח תקופתי של עוסק באופן מקוון בלבד

בפרסומם של תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו- 2015 אשר הוסיפו את תקנה 23(ג) בה נקבע כי עוסקים אשר חייבים הגשת דו"ח מפורט יחויבו החל מיום 1.1.2016 להגיש את הדו"ח התקופתי באופן מקוון בלבד. בכך תבוטל האפשרות להגיש את הדו"ח התקופתי באמצעות שוברים, כפי שהיה נהוג בעבר.

סעיף 69א(ז) לחוק מע"מ מונה מספר תנאים, אשר מענה על אחד מהם מחייב את העוסק בהגשת דוח מפורט:

  • מחזור עסקאותיו עולה על 2.5 מיליון ₪.
  • חלה עליו החובה לנהל פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה.
  • מחזור עסקאותיו עולה על 1.5 מיליון ₪ ונתקיים לגביו אחד מהבאים:
    • העוסק חייב על פי הדין בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר
    • העוסק רשום כשותפות/כאיחוד עוסקים ואחד השותפים/העוסקים מחויב במאזן ומינוי רו"ח מבקר.

דבר נוסף שנרשם בתקנות הינם הוראות המסדירות את אופן הגשת דו"ח מקוון גם לעוסקים אשר מעוניינים בהגשת הדו"ח למרות אינם מחויבים לכך.

לעניין מועדי התשלום נקבע כי עוסקים המדווחים ומשלמים באופן מקוון יוכלו לדווח לשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש.

עוסקים אשר בוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש, כאשר התשלום יהיה בתוך שני ימי עסקים מאותו המועד.

את ביצוע התשלום ניתן לבצע באחת משלושת החלופות:

  • תשלום באמצעות העברה בנקאית
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מוגבל בסכום בהתאם לחברת האשראי
  • הדפסת שובר ידני, שישולם בבנק הדואר.
לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This