לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב עומדת להסתיים ב30 בספטמבר 2017

הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב עומדת להסתיים ב30 בספטמבר 2017 וישנה הזדמנות אחרונה לנצל את הטבת המס.

להלן התנאים לחלוקת הדיבידנד המוטב כפי שנקבעו בהוראת השעה:

  1. הוראת השעה חלה על רווחים הניתנים לחלוקה בהתאם לחוק החברות שנצברו עד ל 31/12/2016 ובלבד שהדיבידנד שולם עד ליום 30/9/2017 (מרווחים אלה יש לנטרל רווחי שיערוך).
  2. בכל אחת משנות המס 2017-2019, סכום הכנסת העבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד לא יפחתו מממוצע סכום התשלומים כאמור בשנות המס 2015 ו 2016.
  3. לא ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך מהכנסה מדיבידנד זה.

חשוב להדגיש שאי עמידה בתנאים אלו יביאו לכך שהדיבידנד לא יחושב כדיבידנד מוטב ויחויב במס מלא של 30% ומס יסף.

לאחרונה התקבלו מספר החלטות ע"י רשות המיסים המבהירות את עמדתם בנושא – בהם:

החלטת מיסוי 6570/17

החלטת המיסוי עוסקת בתנאי ממוצע ההכנסות 2015-2016 בו יש לעמוד בין השנים 2017-2019. החלטת המיסוי מציעה פתרונות מקום בו צפויה ירידה בהכנסות בעלי המניות שכן אי עמידה בממוצע הכנסות יביא לחיוב במס מלא של הדיבידנד כולל מס יסף.

  •         לצורך חישוב ההכנסות יילקחו בחשבון מענקים.
  •         לצורך החישוב ניתן יהיה לקחת בחשבון דיבידנדים שיתקבלו על ידי בעלי המניות בחברה.
  •         "חלק הדיבידנד המשלים"- ניתן להכליל בחישוב חלק מדיבידנד המחולק ב 2017 על מנת לעמוד בממוצע ההכנסות שחושב בגין 2015-2016. כלומר, סך ההפרש שבגינו קטנה ההכנסה השנתית בין השנים 2017-2019 ואשר נובע מירידה בהכנסות ייחשב לדיבידנד רגיל ולא דיבידנד מוטב, ימוסה במס מלא לרבות מס יסף ככל שיחול. חלק הדיבידנד המשלים ייכלל בחישוב ההכנסות וכך ישמר תנאי ההכנסה הממוצעת.

החלטת מיסוי 3232/17

החלטת המיסוי עוסקת בפרישתו של בעל המניות מן החברה המחלקת כך שיפסיק לקבל משכורת מהחברה. החלטת המיסוי קובעת  כי לצורך חישוב ממוצע ההכנסות, לאחר פרישת בעל המניות המהותי מהחברה, יראו את ההכנסות מפיצויים וקצבה אותן יקבל בעל המניות בשנות המס 2019-2017 כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה המחלקת.

החלטת מיסוי 1728/17

החלטת המיסוי עוסקת בבעל מניות אשר קיבל את מניותיו בירושה בשנת 2016 כאשר למוריש היו הכנסות מהחברה עד לשנת 2016. ליורש המניות לא היו הכנסות מהחברה בשנים 2015-2016 לעניין חישוב ממוצע הכנסות. על פי החלטת המיסוי לצורך חישוב ממוצע הכנסות ילקחו בחשבון הכנסותיו של בעל המניות היורש בלבד ואין לקחת בחשבון את הכנסות המוריש.

החלטת מיסוי 5016/17

חברה ביקשה לחלק דיבידנד מוטב ומיד לאחר מכן לקבל מבעל המניות את הסכום לאחר מס כהלוואה כך שבעל המניות יעמוד ביתרת זכות וכאשר לא קיימת יתרת חובה לבעל המניות בעת ההכרזה. במסגרת החלטת המיסוי אושר המהלך בתנאי שינוכה מס מהדיבידנד ויועבר לפקיד השומה עד 15.10.17.

החלטת מיסוי 6213/17

החלטת המיסוי עוסקת בחישוב ממוצע ההכנסות במצב בו בעל מניות הפסיק את פעילותו בחברה אשר שימשה לו כחברת ארנק והחל לעבוד בחברה ממנה נבעו ההכנסות לחברת הארנק וזאת החל מ 1.1.17. חברת הארנק מבקשת לחלק דיבידנד כאשר ממוצע הכנסותיו של בעל המניות לא יקטן בעקבות הפסקת פעילותו בה אלא שההכנסות יתקבלו ישירות מהחברה שבעבר קיבל ממנה תשלום בעקיפין דרך חברת הארנק.

במסגרת החלטת המיסוי אושר כי הכנסותיו של בעל המניות מהחברה בה הוא החל לעבוד יילקחו בחשבון לצורך חישוב ההכנסות בשנים 2017-2019 וזאת על אף שהממוצע חושב מהכנסות שהתקבלו מחברת הארנק בשנים 2015-2016.

אנו רואים כי רשות המסים מתפשרת ובאה לקראת נישומים דרך הגמשת תכלית החקיקה של הוראת השעה וזאת על מנת לעודד את הנישומים לחלק דיבידנד מוטב בפרק הזמן הקצר שנותר.

Baker Tilly

Share This