החוק לעידוד השקעות בחברות הייטק

פורסם החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) ,התשע"ו- 2015.החוק הינו יישום של המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר ופיתוח, וזאת עוד מחודש יוני 2014.

הנושאים העיקריים אשר נמנו בהמלצות הוועדה הינם מימון המונים, הקלוֹת והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף ובדרישות ממשל תאגידי וטכנולוגיה עילית נסחרות.מן האמור, נקבע כי יתווסף סעיף לפקודת מס הכנסה, סעיף 92א, אשר יהיה במסגרת הוראת שעה לשלוש שנים ויאפשר לקזז כהפסד הון, עד לסכום של 5 מיליון ₪, את עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברת מו"פ.

במסגרת הוראת שעה תינתן אפשרות ליחידים בעלי שליטה בחברות מו"פ להתחייב במס על עליית ערך האופציות שהתקבלו בידיהם לפני רישומה של החברה בבורסה, ממועד הרישום ועד מועד המימוש במסלול רווח הון לפי סעיף 102 ולא לפי 3(ט) לפקודה.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This