לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

Fintech Seminar: USA Strategic Partnerships Register Here

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במהלך שנת 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, העלמות מס, הלבנות הון וכדומה.
החוק הוא תולדה של וועדת לוקר שבין המלצותיה – צמצום הדרגתי של השימוש במזומן והגברת וקידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים.

החוק טומן בחובו מספר הגדרות והוראות מרכזיות אשר עשויות להן השפעות עסקיות עבורכם. על מנת שתוכלו לפעול במסגרת החוק, נביא את עיקר ההוראות וההגדרות המרכזיות :
"מחיר העסקה" – התמורה המלאה שצדדים הסכימו עליה בעבור נכס או שירות, לרבות המיסים והוצאות נלוות לעסקה שסוכמו עם המוכר או מעניק השירות.

לדוגמא – רהיט יוקרתי שנמכור במחיר של 60,000 ₪. 15,000 ₪ שולמו במזומן ו-45,000 ₪ שולמו באשראי. מחיר העסקה לפי החוק: 60000 ₪.
דוגמא נוספת – במכירת מספר נכסים, במידה והרוכש הגיע מעת לעת לחנות ורכש בכל פעם פריט אחר, יראו את מכירת הטובין כמספר עסקאות. במידה ורוכש ביצע עסקה אחת לרכישת מספר פריטים – אזי יראו את רכישת הטובין כעסקה אחת.

"עסקה מתמשכת" לקבלת שירות – יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת כחלק מעסקה אחת כוללת. למשל, מתן שירותי ייעוץ מקצועי בעסקה אחת שנמשכה זמן ממושך. התשלומים החודשיים יחשבו כחלק ממחיר העסקה הכולל.

בשלב זה נציין כי ישנה הבחנה בין עסקה נמשכת לקבלת או הענקת שירות לבין עסקת מכר בה נמכרים טובין אשר מסופקים ללקוח מידי פעם בפעם. בעסקת מכר מהסוג האחרון, יראו את מחיר העסקה ככולל את כל הרכיבים והסחורות יחדיו ולא יקבע מחיר עסקה בכל עת שתסופק סחורה.
פעולה בנקאית, ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן – אינן מצויות תחת ההגבלות.
נקודה נוספת שחשוב להבהיר הינה כי בעסקה בה יש מספר מוכרים או רוכשים, מחיר העסקה לא יפוצל ביניהם.

הוראות החוק ביחס למי שמוגדר כעוסק (מי שמוכר נכס או נתן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר):
  1. עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן, במסגרת עסקו, בעסקה מעל ל-11,000 ₪.
  2. לא יקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה בעל 55,000 ₪.
  3. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪ למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
  4. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.

הגבלת על המחאות (שיקים):
במסגרת החוק החדש נקבעו מגבלות גם על שימוש בהמחאות. כך למשל, עוסק לא יתן ולא יקבל תשלום בשיק (במסגרת עסקו) בעבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין. כלומר, מעתה והלאה יש למלא המחאות כהלכה.
כמו כן, אין אפשרות להסב המחאות או לקבל המחאה מוסבת, מבלי ששם המסב ומספר זהותו נקובים בהמחאה.

חובת תיעוד אמצעי תשלום:
החוק עוד קובע כי על עוסקים לתעד אמצעי תשלום ותקבולים (ומפנה בין היתר להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות התשל"ג 1973).

  • הפרת הוראות החוק בידי עוסק יגררו סנקציות בדמות עיצומים כספיים אשר יגזרו מסכום ההפרה.

:הוראות החוק ביחס לעורכי דין ורואי חשבון במסגרת מתן שירותי עסקי ללקוח
בעלי מקצועות אלו לא יקבלו במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח סכום במזומן שעולה על 11,000 ₪ ששולם ע"י עוסק (במסגרת עסקו) וסכום של 50,000 ₪ ששולם על ידי מי שאינו עוסק.

סייגים להגבלות על השימוש במזומן:
ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה. לעניין זה, קרוב משפחה הינו – בן זוג, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

הפרת הוראות החוק:
הפרת הוראות החוק יגררו סנקציות ועיצומים כאמור אשר יגזרו מסכום ההפרה. בנוסף, העושה מעשה מרמה, במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן חשוף לעונש מאסר שעשוי להגיע לשלוש שנים.

אם כן, אנו ממליצים אפוא לדקדק ולפעול בהתאם להוראות החוק. כמו כן, יש לפעול באופן שמרני ולפנות לייעוץ מתאים על מנת להטמיע את הכללים האמורים, לנהוג על פיהם ולא להיקלע למצב בו מפרים את הכללים האמורים.

Baker Tilly

Share This