החלת התקנות הדולריות

תאגיד הזכאי לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות חייב להגיש עד לסוף החודש (ינואר) בקשה לפקיד השומה להחיל את הוראות התקנות הדולריות לשם קביעה ההכנסה החייבת של התאגיד בדולר.

בתקנות מס הכנסה נקבעו מספר תנאים:

 • סוגי התאגידים הרשאים לנהל את פנקסי החשבונות במט"ח –
  • חברה בהשקעת חוץ, כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות;
  • שותפות שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם בשותפות וכל הלוואותיהם לשותפות הם במטבע חוץ;
  • חברה ש- 90% לפחות מהכנסותיה הן מהפעלת כלי שייט או כלי טיס בהובלה בינלאומית.
 • המועד בו יש להודיע לרשות המיסים –
  • תאגיד הזכאי לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות, מחויב להודיע לפקיד השומה על כוונתו להחיל את הוראות התקנות הדולריות, תוך 30 ימים מתחילת שנת המס , דהיינו עד סוף חודש ינואר;
  • באם החברה או השותפות הוקמה במהלך שנת המס נתין להחיל עליהן את התקנות הדולריות במידה ותימסר הודעה לפקיד השומה תוך 90 יום מיום ההתאגדות;
  • אין חובה להודיע לפקיד השומה בשנה השנייה והשלישית על הכוונה להחיל את התקנות הדולריות. אולם בתום השנה השלישית, אם בוחרים להמשיך להחיל את התקנות הדולריות, יש להודיע על כך לפקיד השומה תוך 30 יום מתחילת כל שנת מס.
 • התקופה המינימאלית ליישום התקנות הדולריות ותקופת ה"צינון" לפני החזרה אליהן
  • תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מתחילת שנת המס שבה החל בניהול פנקסי חשבונות לפי הוראות התקנות.
  • תאגיד דולרי שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות או שחדל להיחשב לתאגיד כאמור, לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי התקנות הדולריות לפני שחלפו שלוש שנים מתום שנת-המס שבה חזר/חדל כאמור.
לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This