הטבות מס למפעלי טכנולוגיים מועדפים

בתאריך ה-29.12.2016 אושר בכנסת, בקריאה השנייה והשלישית, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018) התשע"ז 2016. חוק זה, כולל את תיקון 73 בהוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959( הקרוי בקיצור "חוק עידוד").

החוק מהווה כלי מרכזי בעידוד השקעות בישראל, וזאת, כדי להעלות את התחרותיות במשק ולהגדיל היקפי תעסוקה, תוך שימת דגש על החדשנות ועיבוי הפעילות באזורי פיתוח. חוק זה נחקק מתוך התובנה כי התעשייה עתירת הידע מהווה את אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר שקיימים במדינת ישראל, וזאת, בעיקר בשל ההון האנושי הקיים במדינה. בין יתר הדברים, נכללו בתיקון 73 מסלולים חדשים להטבות המס להם זכאים גופים העונים להגדרות "מפעל טכנולוגי מועדף" ו"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד".

מהו מפעל טכנולוגי מועדף? מהו מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד?

על פי הגדרת החוק, מפעל טכנולוגי מועדף הוא מפעל שהתקיימו בו, בכל שנת מס, כל התנאים הקבועים בפסקאות שלהלן:

1. הוצאות המחקר והפיתוח של המפעל, בשלוש השנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע מסך הכנסות החברה בעלת המפעל, או עלו על 75 מיליון ₪ בשנה.

2. בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה:

  • 20% או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה לפחות 200 עובדים כאמור.
  • קרן הון סיכון השקיעה בחברה 8 מיליון ₪ לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו.
  • הכנסותיה בשלוש שנים הקודמות לשנת המס עלו ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון ₪ או יותר.
  • מספר העובדים בשלוש שנים הקודמות לשנת המס גדל ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה 50 עובדים לפחות.

3. החברה קיבלה מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (המדען הראשי) אישור, על פי תנאים שיקבעו, המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות.

4. סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה עמה נמנית החברה בעלת המפעל נמוך מ-10 מיליארד ₪.

5. המפעל הוא מפעל בר תחרות בהתאם להוראות סעיף 18א(ג)(1) או (2) לחוק.

מאידך, להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד" עונים מפעלים בהם מתקיימים התנאים המגדירים את המפעל הטכנולוגי המועדף, למעט פסקה 4 לעיל והכל כפי שמוגדר בחוק. סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה עליה נמנית החברה שהינה בעלת המפעל, צריך להגיע ל-10 מיליארד ₪ או לעלות על כך.

מהן ההטבות להן זכאים המפעלים העונים להגדרות אלה?

למידע נוסף ולהרחבה בנושא אודות חוזר מס הכנסה 09/2017 – רשות המסים בנושא תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון, צרו עמנו קשר.

יובהר כי כל האמור בחוזר זה הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום חוות דעת או כל תחליף לייעוץ מקצועי.

מנהל מחלקת מיסים: כפיר אימברמן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This