היערכות מעסיקים לשנת 2017

במאמר זה ריכזנו עבורכם שלושה נושאים עליהם אתם חייבים לתת את הדעת ב 2017 : 

בהם – תשלום אגרת רשם החברות,  היערכות מעסיקים לשנת 2017 ומשיכת שכר והפקדות סוציאליות ב 2017.

תשלום אגרת רשם החברות

בהתאם להוראות חוק החברות, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית.

את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה או באתר האינטרנט של רשם החברות.

ניתן ליהנות מתשלום אגרה מופחתת (1,116 ₪ במקום 1,484 ₪) במידה שתשלום האגרה לשנת 2016 יבוצע עד ליום 28.2.15.

אי תשלום אגרה שנתית מהווה עילה להכרזה על החברה כחברה מפרת חוק כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, שמשמעותה, בין היתר, כי רשם החברות יסרב לרשום שעבודים על נכסי החברה או לטובתה, יסרב לרשום שינויי שם ומטרות, וכן יסרב לרישום חברה חדשה על ידי החברה המפרה או בעל השליטה בה.

אי תשלום האגרה השנתית מהווה גם עילה להטלת סנקציות נוספות על החברה, ובכלל זה, עילה להטלת עיצום כספי בסך של 7,340 ש"ח בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד. רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה.

כמו כן, ניתן לנקוט בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים.

למען הנוחות מצ"ב קישור לצורך תשלום אגרת רשם החברות.

היערכות מעסיקים לשנת 2017

 1. טפסים

כמידיי שנה, יש להחתים את כלל העובדים על כרטיס עובד (טופס 101), לחדש טופס תנאי העסקה (הודעה לעובד) ולנהל פנקס שעות עבודה ופנקס חופשה.

** למען הנוחות, מצ"ב קישור לטפסי 101 וטפסי הודעה לעובד.

 1. עדכון שיעורי הפקדה לסיום יחסי עובד מעביד בשל חוק פנסיה חובה בשנת 2017

בהתאם אל חוק פנסיה חובה, שיעורי ההפקדה לקופות גמל בשנת 2017 הוא 18.5%, לפי הפירוט להלן:

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

6.5%

6%

6%

18.5%

 1. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011

יש לשים לב להנחיות משרד התמ"ת בנוגע לאכיפת יישום דיני העבודה בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011 ולסמכות הממונה להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה בהתאם לדיני עבודה.

בהתאם להוראות החוק, הפרה של חיקוק מבין חיקוקי העבודה מהווה תביא להטלת עיצום כספי (בסכומים מדורגים בין 2,500 ₪ ועד ל- 35,000 ₪ בהתאם למדרג שנקבע בחוק).

הוראות החוק חלות גם על מעביד שהוא קבלן כלפי עובדו וגם כלפי מזמין השירות בתנאים מסוימים.

 ** למען הנוחות, מצ"ב קישור להוראות החוק.

 1. עדכון שכר מינימום

בעקבות הסכם קיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים תוקן חוק שכר מינימום ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות:

ב-1 באפריל 2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש

ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח לחודש.

משיכת שכר והפקדות סוציאליות בשנת 2017

בפתחה של השנה החדשה, נרצה להמליץ לכם על ביצוע אופטימיזציה במשיכת שכר מחברה בשליטתכם וכן בביצוע הפקדות סוציאליות.

ביצוע הפקדות סוציאליות על בסיס שוטף יקל, מחד, על תזרים המזומנים לעומת הפקדה חד פעמית בסוף השנה ויאפשר מעקב שוטף על סכומי ההפקדות, מאידך.

להלן מבנה ההפקדות המומלץ ליחיד בהתאם לסיווג שלו (שכיר בעל שליטה, שכיר ועצמאי או עצמאי בלבד) וכן השכר המומלץ (לגבי שכירים) למשיכה:

שכיר בעל שליטה

 1. משיכת שכר בנקודת האיזון

ככלל, נקודת האיזון היא הנקודה שבה המס המשולם על השכר שווה או נמוך לסך חבות המס המשולמת בגין דיבידנד.

נקודת האיזון לשנת 2017 (בהתעלם מהאפשרות לחלוקת דיבידנד מוטב לפי הוראת השעה בשיעור של 25%) הינה במשיכת שכר של כ- 19,900 ₪ לחודש.

מבנה ההפקדות המומלץ בשכר זה:

 • הפרשה לקרן השתלמות – הפקדה חודשית של 1,178 ע"י החברה ו- 393 ש"ח ע"י העובד (מחושב לפי 7.5% מעביד ו- 2.5% עובד על תקרת שכר של 15,712 ₪);
 • גמל ואובדן כושר עבודה– הפקדה חודשית של  1,493 ₪ ע"י החברה והפקדה של 1,393- 995 ₪ ע"י העובד (מחושב לפי 7.5% מעביד בגין גמל + א.כ.ע והפקדה בשיעור של 5%-7% עובד);
 • פיצויים – הפקדה חודשית של 1,016 ₪ ע"י החברה (מחושב לפי 8.33% על תקרת שכר של 12,200 ₪).
 1. משיכת שכר המנצלת מקסימום הטבות מס בהפקדות סוציאליות 

על מנת לנצל את תקרת הטבות המס בגין הפקדות סוציאליות יש למשוך שכר בסך של 24,183 ₪ לחודש

מבנה ההפקדות המומלץ בשכר זה:

 • הפרשה לקרן השתלמות – הפקדה חודשית של 1,178 ע"י החברה ו- 393 ש"ח ע"י העובד (מחושב לפי 7.5% מעביד ו- 2.5% עובד על תקרת שכר של 15,712 ₪);
 • גמל ואובדן כושר עבודה– הפקדה חודשית של  1,814 ₪ ע"י החברה והפקדה של 1,693- 1,209 ₪ ע"י העובד (מחושב לפי 7.5% מעביד בגין גמל + א.כ.ע והפקדה בשיעור של 5%-7% עובד);
 • פיצויים – הפקדה חודשית של 1,016 ₪ ע"י החברה (מחושב לפי 8.33% על תקרת שכר של 12,200 ₪).

עצמאי

מבנה ההפקדות המנצל את מקסימום הטבות מס בהפקדות סוציאליות (רלוונטי בהנחה שהרווח השנתי כעצמאי שווה או גבוה מהתקרות המפורטות להלן)

 • הפרשה לקרן השתלמות – הפקדה חודשית 1,516 ₪ (מחושב לפי 7% מהכנסה חודשית של 21,667 ₪);
 • גמל – הפקדה של  1,892 ₪ לצורך ניכוי (מחושב לפי 11% מהכנסה חודשית של 17,200 ₪) ועוד 860 ₪ לצורך זיכוי (מחושב לפי 5% מהכנסה חודשית של 17,200 ₪);

עצמאי שסך הפקדותיו החודשיות אינן עולות על 1,520 ₪ לחודש יוכל להפקיד רק 946 ₪ לצורך ניכוי (מחושב לפי 11% מהכנסה חודשית של 8,600 ₪) ועוד 430 ₪ לצורך זיכוי (מחושב לפי 5% מהכנסה חודשית של 8,600 ₪);

 • אובדן כושר עבודה- הפקדה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החודשית עד לתקרה של 846 ₪ לחודש.

שכיר + עצמאי

 • הפרשה לקרן השתלמות 

שכיר– הפקדה בשיעור של 7.5% מעביד ו- 2.5% עובד על תקרת שכר של 15,712 ₪);

עצמאי- הפקדה בשיעור של 7% מהכנסה חודשית של 21,500 ₪ בניכוי השכר בגינו מופרש לקרן השתלמות כשכיר.

דוגמא: נניח שכשכיר מופקד על תקרת השכר, קרי, על שכר בגובה 15,712 ₪. ניתן להפקיד כעצמאי 7% על ההפרש שבין 21,500 ₪ ל- 15,712 ₪ שהם 405 ₪.

 • גמל ואובדן כושר עבודה

שכיר – הפקדה חודשית בשיעור של עד 7.5% מעביד בגין גמל + א.כ.ע והפקדה בשיעור של  5%-7% עובד על כל השכר (עד לתקרת שכר של 24,183 ₪);

עצמאי –

הפקדה חודשית נוספת כעצמאי בשיעור של 946 ₪ לניכוי (מחושב לפי 11% מהכנסה חודשית של 8,600 ₪) ועוד 430 ₪ לזיכוי (מחושב לפי 5% מהכנסה חודשית של 8,600 ₪).

פיצויים – הפקדה חודשית של 1,016 ₪ ע"י החברה (מחושב לפי 8.33% על תקרת שכר של 12,200 ₪).

למידע אודות שירותי ייעוץ מס – לחץ כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This