לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

המדריך לתום שנת המס 2014

כבשנים קודמות אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב חבות המס בשנת המס 2014, וכן כלי עזר נוספים, כלהלן:

פרק א' – עיקרי חוק ההסדרים לשנת 2014-2015 ותיקוני חקיקה לשנת 2014.
פרק ב' – נתוני עזר לחישוב המס המגיע מאת נישום יחיד בשנת המס 2014.
פרק ג' –  נתונים בדבר תיאום סכומי הוצאות מסוימות בשנת המס 2014.
פרק ד' – מדריך בדבר קיזוז הפסדים ממקורות שונים בחישוב ההכנסה החייבת במס.
פרק ה' – סוגיות מיסוי מיוחדות.
פרק ו' – מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
פרק ז' – מדריך להערכות למפקד מלאי ליום 31 בדצמבר 2014.

Baker Tilly

Share This