לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

הנדון: קידום החקיקה למיסוי רווחים צבורים שלא חולקו

בהמשך לחוזר המשרד מדצמבר 2016 בנושא חוק ההסדרים,  להלן עדכון מהעת האחרונה.

בהתאם לפרסומים, לאחרונה אישר שר האוצר, משה כחלון, את רשימת המועמדים לוועדה המייעצת שתפקידה לייעץ לרשות המסים לעניין מקרים בהם יש לראות ברווחים הצבורים בחברות כאילו חולקו כדיבידנד לצורכי מס, על אף שלמעשה לא חולקו. הקמת הוועדה היא אבן דרך נוספת במסלול רשות המסים למסות רווחי חברות ואת בעלי המניות בחברות בפרט אשר להם רווחים צבורים, אשר החל בחוק ההסדרים בצורה מובהקת.

מיסוי רווחים צבורים שלא חולקו:

האמור מתייחס לסעיף 77 לפקודת מס הכנסה לפיו למנהל רשות המסים סמכות למסות רווחים צבורים שלא חולקו. מטרת הסעיף למנוע מצב של אי חלוקת הרווחים מתוך כוונה שלא להתחייב במס בעת חלוקת דיבידנד. סמכות זאת ניתנה למנהל רשות המיסים לאחר התייעצות עם ועדה לעניין זה ובתנאי שחלוקת הרווחים אינה פוגעת בפעילות העסקית של החברה.

לרשות המסים היכולת להציף חברות פוטנציאליות שניתן להחיל עליהן את סעיף 77 לפקודה, באמצעות מאגרי נתונים ממוחשבים אליהם היא חשופה אך לצורך הפעלת הסעיף נדרש קיומה של ועדה מייעצת המאפשרת לחברה הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה. כעת, משאושרה רשימת המועמדים לוועדה נראה כי מהירות הקמתה אינה מקרית ונועדה להזכיר לחברות כי הוראת השעה בדבר דיבידנד מוטב תיגמר ב- 30 בספטמבר 2017 ומי שלא יחלק דיבידנד מרצון עלול למצוא את עצמו משלם מס גבוהה על דיבידנד שלא חולק.

דיבידנד מוטב- הוראת השעה:

נזכיר כי לאור הסערה שעוררה החקיקה בנושא מיסוי חברות הארנק ומשיכות הבעלים, ניתנה הזדמנות במסגרת הוראת שעה לחלק דיבידנד מיוזמתן וליהנות משיעור מס מופחת וסופי בגין הדיבידנד בשיעור של 25% במקום 30% במקרה של בעל מניות מהותי, ועל דיבידנד זה לא יחול מס יסף בשיעור של 3% לבעלי הכנסות גבוהות להתאם לתקרות הקבועות בפקודת מס הכנסה.

סוף דבר:

הקמת הוועדה היא צעד נוסף במסגרת חקיקת חוק ההסדרים למיסוי רווחים שיתכן והיות ממוסים תחת יישות משפטית שאינה חברה, ולכן יש לשקול בכובד ראש את יישום הוראת השעה בעניין הדיבידנד המוטב.

Baker Tilly

Share This