לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

הרחבת חובת הדיווח על העברת כספים לחו"ל

מליאת הכנסת אישרה את התיקון לפקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח שתחול על המעבירים לחו"ל סכום של למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך שנה ועל נהנים תושבי ישראל בנאמנות שנכסיה מעל 500,000 ₪, כל אלה כחלק מהצעדים למאבק בהון השחור.

במטרה לשפר את יכולתה של רשות המסים לגבות מס אמת, ולצד מהלכי חקיקה נוספים, הוצע להרחיב את חובת הדיווח למס הכנסה באמצעות הגשת דו"ח שנתי על ידי תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים. בנוסף, ההרחבה כוללת גם חובת דיווח של נהנה בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, שהוא תושב ישראל בגיל 25 ומעלה, אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה בנאמנות.

נכסי הנאמנות כוללים מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין בישראל או מחוצה לה.

גם יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו חזקת הימים, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, וזאת בנוסף לחובת הגשת דוח על הכנסותיו בישראל.

Baker Tilly

Share This