חוזר רשות המסים בנושא חברות ארנק

בהמשך לחידושים בכל נושא חברות הארנק, להלן עיקרי החוזר שהפיצה רשות המסים – חוזר 10/2017 בנושא סעיף 62א לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים.

הרקע לחקיקת סעיף 62א

הרקע לחקיקת הסעיף הוא התופעה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות של יחידים המועסקים בתפקיד ניהולי, מתן שירותי ניהול, יעוץ וכיוצא בזה ובוחרים לעשות זאת באמצעות חברה בבעלותם כך שלמעשה נותן השירות הוא החברה ולא היחיד, מתוך מטרה להפחית את תשלומי המס וביטוח לאומי המוטלים על יחידים עד למשיכת הכספים מהחברה לבעל המניות, מאחר ושיעור המס על חברות נמוך משמעותית.

בישראל נהוגה שיטת מיסוי דו שלבי על תאגידים, כך שבסופו של יום המס האפקטיבי של יחיד בעל מניות בחברה אמור להיות דומה לזה החל על יחיד שאינו מחזיק בחברה. משמעות שיטת המיסוי הדו שלבי היא מיסוי הכנסת החברה בשלב ראשון באמצעות שיעור מס נמוך ומיסוי יתרת הרווחים המחולקים ממנה כדיבידנד בידי בעל המניות בשלב השני. כלומר השלב השני נתון להחלטת החברה האם לחלק דיבידנד או לא ובכך יכולה החברה לדחות את המיסוי של בעל המניות.

הוראות סעיף 62א

במסגרת תיקון 235 לפקודת מס הכנסה, חוקק סעיף 62א לפקודה במסגרתו הכנסה חייבת של חברה המוחזקת בידי 5 בני אדם לכל היותר, הנובעת מפעילותו של יחיד שהינו בעל 10% לפחות מזכויות החברה, יראו אותה כהכנסתו של היחיד ולא של החברה וזאת בהתקיים אחד מהבאים:

 • הכנסות החברה הן ממתן שירותי ניהול, תפקידים של נושאי משרה וכיו"ב לחברות אחרות לרבות אם הן צד קשור, כאשר היחיד הוא נושא משרה באותן חברות.
 • הכנסות החברה נובעות מפעילות היחיד והיא מסוג הפעילויות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו. לעניין זה יראו פעילות כפעילות שבין עובד למעסיקו, אם 70% לפחות מהכנסות החברה נובעות מפעילות זו והשירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים. החוזר מסביר כי מדובר באותם מקרים בהם אילולא מתן השירותים באמצעות החברה נהוג לראות בהם שירותים הניתנים במסגרת יחסי עבודה.

בשני המקרים, הוראות הסעיף לא יחולו אם בעל המניות המהותי הינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין גם בחברה לה ניתנים השירותים או אם השירותים ניתנים לשותפות בה בעל המניות שותף.

להלן הבהרות עיקריות אליהן מתייחס החוזר:

 • בחברת ארנק בהתאם לסעיף 62א, ההכנסות שמקורן בפעילותו של בעל המניות המהותי ימוסו בידיו כאשר יתרת ההכנסה החייבת של החברה ממקורות אחרים, ככל שקיימת, תמוסה בידי החברה בהתאם לדיני המס החלים עליה. כך למעשה, יש לערוך הבחנה בין מקורות ההכנסה ויש לבחון כיצד לייחס את הוצאות החברה במצב כזה.
 • דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה שחויבה בידי בעל המניות כהכנסה של חברת ארנק, לא יחויב במס דיבידנד.
 • בניגוד לחברות שקופות כגון חברות בית וחברות משפחתיות, בהן התוצאה הסופית מיוחסת לבעל המניות, לא יוכל בעל המניות לקזז הפסדים שמקורם בהכנסות אחרות של החברה.
 • סעיף 62א חל על חברות ישראליות וכן על חברות שאינן תושבות ישראל ובלבד שלא מדובר בחברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75ב1.

הכנסות שמקורן בפעילות בעל המניות המהותי כנושא משרה, הענקת שירותי ניהול וכיוצ"ב:

 • לעניין זה, מבהיר החוזר כי בשותפות שאינה נסחרת בבורסה לא ייחשב נושא משרה מי שבנוסף להיותו נושא משרה הוא גם שותף וזאת בשל הקושי להבחין בין הכנסותיו כנושא משרה להכנסותיו מכח היותו שותף.

הכנסות שמקורן בפעולות היחיד המהוות פעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו:

 • הסעיף מחריג שירות שניתן על ידי שותף לאותה שותפות. עם זאת מבהיר החוזר כי במקרים בהם אין לשותפות תוכן ממשי מלבד עקיפת סעיף 62א לפקודה יחול הסעיף על אף ההחרגה.
 • כאשר לפחות 70% מההכנסות שולמו לחברה ע"י גורם שאינו מקבל השירות, לצורך מבחן ההכנסות יראו אותן כהכנסות שהתקבלו ממקבל השירות בפועל. דוגמה לכך היא זמר המקבל הכנסותיו מאמרגן המנהל את ענייניו.
 • לצורך בחינת פעילות זו, אם חברת המעטים מעסיקה ארבעה מועסקים או יותר אזי לא תתקיים החזקה.
 • לעניין מספר המועסקים-
  •  אדם וקרובו ייחשבו למועסק אחד.
  • עובד המועסק פחות מ-4 שעות ביום ייחשב לחצי מועסק
  • עובד שהועסק בחלק מהשנה ייחשב על פי החלק היחסי שהיה מועסק במהלך השנה
 • מלבד עמידה במספר המועסקים, יש לבחון האם מדובר בהעסקה מהותית ולא מלאכותית שכל מטרתה היא הימנעות ממס בהתאם לסעיף 62א.
 • כאשר מתקיימת החזקה, יראו בפעולות הנעשות על ידי העובד עבור מעסיקו ככאלה מיום תחילת מתן השירות ולא רק עם חלוף 30 חודשים מיום תחילת מתן השירות.

מטרת מאמר זה הינה סקירת מידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ או לחוות דעה בנושאים שהובאו לעיל. מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון מוסמך בטרם נקיטת עמדה או עשיית פעולה בקשר עם האמור לעיל. 

לכל שאלה מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת המיסים, כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This