לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 25.12.16 פורסם חוזר 7/2016 ע"י רשות המיסים בעניין יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים. להלן נביא את עיקרי הדברים:

רקע:

קופות לפיצויים הוקמו בשנות ה- 60 על מנת להבטיח את זכויות העובדים.

הקופות נחלקו לקופות אישיות (לכל עובד) ולקופות מרכזיות לפיצויים של כלל העובדים.

לקופות אלו הפקיד המעביד באופן שוטף סכומים שבעת פיטורין יהיה חייב לעובד כפיצויי פיטורין, ככל והעובד יהיה זכאי. במקביל דרש המעביד את ההוצאה בגין הפקדות אלו.

הקופה זכאית לפטור בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה מכוח היותה קופת גמל. משיכת כספים מהקופה על ידי המעסיק חויבה במס מכוח סעיף 3(ד) לפקודה, ונקבע שיעור ניכוי מס במקור בעת משיכה בשיעור של 40%.

כאשר הכספים מופקדים בקופה מרכזית לפיצויים אזי המעסיק הוא למעשה בעל הקופה והמוטב בכספים והשליטה באירוע הפרישה נשארת בידו. משכך, העדיפו מעסיקים לפתוח קופות מרכזיות לפיצויים על פני קופות אישיות.

על קופות לפיצויים חלו תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 אשר הסדירו את אופן ודרך ניהול הקופה, וכן את הסכומים שניתן להפקיד בה.

בהתאם לתקנה 19(ב)(1) ניתן להפקיד 8.33% בכל הקופות אך המחוקק נתן דעתו כי בעקבות שינויים ברמת השכר וכיוצא באלה יתכן חוסר בקופות ולכן קבע בתקנה 19(ב)(2) כללים לתקרה מוגדלת מעבר להתחייבות על פי חוק פיצויי פיטורין.

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 במסגרתו הועברה האחריות לניהול ותפעול של קופות הגמל לאגף שוק ההון כאשר המטרה הייתה שהמשק יעבור לקופות אישיות.

לאחר שמטרה זו לא התממשה, בשנת 2008 הוביל אגף שוק ההון לשינויי חקיקה לפיו לא ניתן עוד להפקיד כספים לקופות מרכזיות לפיצויים.  בו בזמן נחסמו אפיקי הפקדה בקופות הוניות לרבות הפקדות נוספות בקופות מרכזיות לפיצויים לאחר 31.12.07 ("היום הקובע"). כך שלאחר התיקון ניתן לפתוח קופות גמל לקצבה על שם העובד בלבד.

מטרת החוזר:

צמצום היתרות העודפות הצבורות בקופות מרכזיות לפיצויים, כך שישארו בקופות אלה סכומים הנתונים במחלוקת מול העובדים או סכומים בגין עובדים שתקופת הוותק שלהם לפני 2007.

על פי החוזר לא יותרו הוצאות בגין הפקדות לפיצויים למעסיקים בעלי סכום עודף בקופה מרכזית לפיצויים.

הגדרות:

סכום במחלוקת– סכום שעל המעביד ליעד בקופה מרכזית לפיצויים בגין תביעות משפטיות בעניין כספי פיצויים עד ליום הקובע שטרם הסתיימו ככל שקיימות כאלה (יש לקבל את הצהרת היועצים המשפטיים של המעסיק), לגבי עובדים שהחלו לעבוד לפני היום הקובע.

סכום לעובדי 2007 – סכום שעל המעביד לייעד בגין חבות פיצויים אשר עלתה בגין עובדים אלו (בבחינת הסכומים בגינם בקופה מרכזית וקופה אישית).

סכום עודף – סכום העולה על 10% מהסך המתקבל מחיבור הסכום במחלוקת והסכום לעובדי 2007.

אופן הטיפול ביתרה העודפת – הוראות החוזר:

הסכום העודף יופקד לקופות האישיות של העובדים חלף ההפקדות השוטפות כדלקמן:

  1. בגין הסכום העולה על 10% – הפקדות לקופות אישיות של כלל העובדים ללא חשיבות לתחילת עבודתם. לצורך כך יש להמציא אישור רו"ח המעסיק או אישור עו"ד כי ההפקדות לחשבונות העובדים הם עודף בקופה המרכזית העולה על10% מהחבות לעובדי 2007.
  2. בגין היתרה הצבורה (למעט הסכום במחלוקת)- הפקדות לקופות גמל אישיות עבור עובדי 2007. יש להמציא אישור רו"ח או עו"ד כי הכספים מועברים לחשבונות העובדים שתחילת העסקתם לפני המועד הקובע.

החוזר מהווה אישור לקופות המרכזיות לפיצויים כאישור המנהל לשימוש בסכומים עודפים להפקדה במרכיב הפיצויים של העובד ואין צורך באישור נוסף מרשות המסים.

העברת הכספים מהקופה המרכזית למרכיב הפיצויים לא תיחשב כהוצאה.

חישוב הסכום העודף ייעשה מידי שנה ויצורף לדוח המוגש לפקיד השומה עד לחיסולה של הקופה המרכזית לפיצויים.

משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים שלא הופקדו לקופות אישיות:

הסכומים שנמשכו יהוו הכנסה חייבת בידי המעסיק בהתאם לסעיף 3(ד) לפקודה

  1. סכום הנובע מעודף הפקדה שנוצר בשנה השוטפת יהווה הכנסה מעסק, ממנה ניתן יהיה לקזז הפסדים מועברים מעסק.
  2. סכום הנובע מעודף הפקדה בשנים קודמות- יהווה הכנסה אך לא מעסק ולא ניתן יהיה לקזז הפסדים מועברים מעסק כי אם הפסדים שוטפים בלבד.
  3. סכום שנמשך על מנת להבטיח כספי פיצויים של בעל השליטה והסכומים שנמשכו שימשו לתשלום פיצויים מעבר לתקרה לא ניתן יהיה לקזז הפסד כנגד עודף תשלום לבעל השליטה.

בעלות בקופות מרכזיות לפיצויים

הוראות החוזר יחולו רק כאשר הישות הרשומה כבעלים בקופה המרכזית והישות המעסיקה עובדים לקופתם מופקדים כספים זהות. ניתן להסדיר תוך 6 חודשים ממועד פרסום החוזר, בעלות הנובעת מהעברה של עובדים בין מעסיקים ומבלי שהועברו הבעלויות בקופה המרכזית (העברת עובדים במיזוג או העברת פעילות- ראו הוראות בחוזר).

הוראות לחברות המנהלות 

על החברות המנהלות להודיע לבעלי הקופות המרכזיות כי לא ניתן לנהל קופה כאמור ללא העסקת עובדים וכי על בעל הקופה המרכזית להצהיר כי הוא מעסיק עובדים ופועל בהתאם לחוזר.

במידה ולא התקבלה הצהרה כאמור עד ליום 31.12.18, יראו את הסכומים הצבורים כאילו התקבלו בידי בעל הקופה באותו יום וקופת הגמל תנכה מס במקור בהתאם לשיעור החל על בעל הקופה והיתרה תופקד במסלול השקעה זהה לזה שהיה בקופה.

בגין ריבית ורווחים אחרים הנצברים במסלול ההשקעה יחולו שיעורי מס וניכוי מס במקור שהיו חלים אילו ההכנסות הופקו או נצמחו במישרין ע"י בעל הקופה המרכזית ולא יחול הפטור מכח סעיף 9(2).

לאור האמור לעיל, ולאור לוחות הזמנים המצוינים בחוזר, מומלץ להיערך ולבחון את יתרת הכספים המופקדת בקופה מרכזית לפיצויים, ובמידת הצורך לעשות בה את השינויים המחויבים, בייחוד לגבי עובדים שיתרת ההפרשה שלהם מגובה בקופות אישיות, או לגבי עסק שכבר אינו מעסיק עובדים.

לכניסה חוזר מס הכנסה באתר רשות המיסים לחץ כאן.

Baker Tilly

Share This