לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

להלן דיווחים שיש להשלים עד לסוף ינואר 2017

  1. השלמת מקדמות ללא ריבית והפרשי הצמדה:

נישום שסכום המקדמות המס ששולמו על ידו במהלך שנת 2016 אינו מכסה את חבות המס הצפויה לו, ובתנאי שבמהלך שנת 2016 לא הקטין את המקדמות שנקבעו לו, רשאי להשלים את סכום חבות המס במהלך חודש ינואר 2017. השלמת החבות המס במהלך ינואר תביא לפטור מלא מריבית והפרשי הצמדה.

  1. הודעה על חזרה מחברה משפחתית:

בהתאם לסעיף 64א(ב)(1), רשאית חברה משפחתית להודיעה לפקיד השומה עד חודש לפני תחילת שנת המס על חזרה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית.

לאור השינויים במסגרת חוק ההסדרים, לגבי חיוב במס יתרות בין חברות בבעלות אותו בעל מניות מהותי כאשר החברה הלווה הינה חברה משפחתית או חברת בית, ניתנה באופן חד פעמי אפשרות לחזור מבחירתה להיות חברה משפחתית עד ליום 31/1/2017.

  1. דיווח חצי שנתי על רווחים מניירות ערך שלא נוכה בגינם מס במקור:

החל משנת 2006 קיימת חובה לדיווח ותשלום מקדמה חצי שנתי על רווחים שנוצרו בשוק ההון מניירות ערך במידה והבנקים או בתי ההשקעות לא ניכו מס במקור.

מקרים אלו יכולים להיות ככל שהמסחר בניירות הערך נעשה על ידי בנקים או גופי השקעה זרים שלא קיימת להם חובה לנכות במקור, או מקום בו היה פטור מניכוי במקור והבנקים או גופי ההשקעה הישראלים לא ניכוי במקור בהתאם לפטור שהוצג לפניהם.

בדיווח החצי שנתי ניתן לקזז הפסדים שהיו מניירות ערך ולהגישו לפקיד השומה הרלבנטי תוך בקשה להנפקת שובר תשלום מקדמה על רווחי ההון.

  1. תשלום מס של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים:

בהתאם לסעיף 122(א) לפקודה יחיד שבשנת המס היו לו הכנסות משכר דירה למגורים, ובתנאי שהכנסות אלה אינן הכנסות מעסק, רשאי לשלם מס בשיעור של 10% בלבד ממחזור ההכנסות.

נישום שביקש לשלם שיעור מס זה לא יכול לקזז כל הוצאה או זיכוי מהכנסות אלה והמס ישולם ממחזור ההכנסות.

בהתאם לכך, לפי הוראות הפקודה מס זה צריך להיות משולם תוך 30 ימים מתום שנת המס, כלומר עד 31/1/2017 בגין הכנסות בשנת 2016.

נזכיר כי בגין הכנסות משכר דירה קיימות מספר חלופות לאופן המיסוי, כך שבעניין זה מומלץ לבחון ולשקול את חלופת המיסוי המביאה לתשלום המס האופטימלי. יתכן מאוד שדירות שנרכשו בשנים האחרונות שיעור המס של 10% על המחזור אינו בהכרח המסלול המיטבי לאור שיעורי התשואה המקובלים על הכנסות משכ"ד למגורים.

מחלקת המיסים של בייקר טילי עומדת לרשותכם בכל שאלה והתייעצות.

Baker Tilly

Share This