לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

מה נדרש להגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2016

לקוחות וידידים יקרים,

הננו להפנות תשומת לבך כי המועד החוקי להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2016 , הינו 30 באפריל 2017. גם השנה כמו בשנים קודמות נדרשת אינפורמציה נוספת בכל הנוגע להכנסות בשוק ההון, שכר דירה או הכנסות אחרות בחו"ל וכיו"ב כמפורט בהמשך מכתבנו. במידת הצורך נשמח להבהיר כל הנחוץ הבהרה.

לצורך הגשת הדוח נבקשך להעביר למשרד רואי חשבון את המסמכים הרלוונטיים, כמפורט מטה:

1. חומר הנהלת חשבונות – במידה שלא נוהל במשרדינו – ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות, פנקסי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

2.אישורי הכנסות, שלך ושל בן/בת הזוג:

 1. טופס 206 מכל מקומות העבודה בהם הועסקת כשכיר.
 2. אישור שנתי על קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – מילואים, דמי אבטלה, פגיעה, דמי לידה, שמירת הריון וכד'.
 3. הכנסות ממענק פרישה או פיצוי פיטורין )לרבות פיצויים משנים קודמות, אם בוצעה פריסה( – יש לצרף טופס 161 ו- 161 א ואישור פקיד השומה על פריסת הפיצויים.
 4. אישור שנתי על קצבאות מעביד, פנסיה ו/או קצבת שארים.
 5. אישור שנתי על הכנסות משכר מרצים/שכר סופרים/שכר דירקטורים/ דיבידנד/תמלוגים וכד' ומס במקור שנוכה מהם.
 6. טפסי 767 מחשבונות הבנקים – אישורים על הכנסות מריבית ורווחים מניירות ערך וניכוי מס במקור, הכנסות ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון.
 7. אשורי הבנק על קניה ומכירה של ניירות ערך בבנקים.
 8. פרטים על הכנסות מחו"ל –מעסק או משלח יד, ריבית ודיבידנד על ניירות ערך סחירים, ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון, דיבידנד מחברות זרות, הכנסות שכר דירה.
 9. פרטים לגבי הכנסות משכר דירה בארץ )למגורים או לעסקים(- נא לצרף גם מסמכי הוצאות רלבנטיים, לרבות חוזים.
 10. י. הכנסות מדמי מפתח, ירושות, פטנטים.
 11. הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים.
 12. הכנסה שטרם חולקה מחברה נשלטת זרה.
 13. הכנסות אחרות.

3. אישור תשלומים שלך ושל בן/בת הזוג כדלקמן:

 1. אישור שנתי על תשלומים לקרן השתלמות ו/או קופת גמל )לעצמאים( ו/או ביטוח חיים.
 2. אישור שנתי על תשלומים כעצמאי ו/או לא עובד, למוסד לביטוח לאומי.
 3. קבלות )מקור( על תרומות.
 4. אישור תשלומים למימון מחקר מדעי שלא בתחום מפעלך.
 5. אישור בגין השקעה בחיפוש נפט – ט' 858
 6. אישור בגין השקעה בסרטים.
 7. אישור על תשלום ביטוח, לעסק, וביטוח אישי )אחריות מקצועית, אובדן כושר וכד'.

4. נתונים ואישורים אחרים:

 1. עצמאי בלבד- אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מהכנסותיך ע"י לקוחות )טופס 857.
 2. עצמאי בלבד – נתוני מד אוץ ברכב המשמש לעסק ליום 31 בדצמבר 2016 , צילום רישיון רכב וביטוחים ששולמו בשנת 2016.
 3. עצמאי בלבד – במידה והנך מעסיק עובדים – אישור שנתי על תשלומיך כמעביד עבור העובדים לקופות גמל/ביטוח מנהלים/קופת פיצויים . טופס 126.
 4. מסמכים בעניין זיכוי בגין נטולי יכולת בן-בת זוג עיוור, מרותק בתמידות למיטה, בלתי שפוי בדעתו וכו'.
 5. מסמכים בעניין ילד מוגבל )הצהרה + תעודה רפואית + אישור תשלומים למוסד( וכן ילד הסובל מליקוי למידה במידה ועבר ועדת השמה.
 6. אישור בגין סיום לימודים )לימודים אקדמאים / לימודי הוראה / לימודי מקצוע במוסד להשכלה גבוהה או סמינר.
 7. פרטים לגבי אחזקת נכסים בחו"ל במידה שהשווי שלהם עלה על סך של 1,874,000 ₪.
 8. פרטים לגבי אחזקה בזכויות בחבר בני אדם תושב חוץ )חברה או שותפות. נדגיש כי המסמכים דלעיל צריכים להיות מסמכי מקור ולא צילום.

בנוסף, נבקשך לקבל עדכון לגבי הפרטים שלהלן:

 1. פרטי חשבון הבנק עדכני.
 2. פרטים לגבי המצב המשפחתי (כולל מס' ילדים).
 3. פרטי כתובת המגורים.

על מנת שנוכל להיערך ולעמוד בלוח הזמנים שנקבע לנו להגשת הדוחות, נבקשך לטפל בנדון ולהעביר החומר הנ"ל לרבות הנספחים כאמור לעיל מוקדם ככל האפשר למשרדינו ברחוב מנחם בגין 11 , בנין רוגובין תדהר, קומה 29 רמת גן.

אנו מודים על שיתוף הפעולה.

יובהר כי כל האמור בחוזר זה הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות במידע זה משום חוות דעת או כל תחליף

לחצו למידע אודות שירותי ייעוץ מס

Baker Tilly

Share This