מיסוי פעילות חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט

רשות המיסים פרסמה בשבוע שעבר, וכשנה לאחר שפורסמה טיוטה בנושא, את חוזר מס'  4/2016 המבהיר את עמדת הרשות מתי ייראו הכנסותיו של תאגיד זר ממתן שירותים באמצעות האינטרנט לתושב ישראל כברות מיסוי בישראל, קביעת קיומו של "מוסד קבע", וכן בשאלת חבותו של תאגיד זר להירשם בישראל כ"עוסק מורשה" לעניין מע"מ.

עיקר השינוי, המיוחס כמובן לרצון למסות תאגידי ענק זרים כדוגמת Google  ו- Facebook משנה באופן מהותי את כללי מקום הפקת ההכנסה ממתן שירות באמצעות האינטרנט שקבועים בפקודה והוספת מונח חדש- "נוכחות כלכלית משמעותית של התאגיד הזר בישראל", דהיינו אין חובה כי לתאגיד הזר תהיה נוכחות פיזית בישראל.

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This