לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

עדכון שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה- ינואר 2015

סעיף 3(ט) דן בשני סוגי הכנסה:

  • מימוש זכות לרכישת נכס או שירות, במחיר נמוך ממחיר השוק;
  • קבלת הלוואה בריבית נמוכה.

הסעיף קובע, כי הנחה ממימוש זכות לרכישת נכס או שירות או הנחה בריבית על הלוואה שקיבל אדם ממי שהוא נותן לו שירותים, ממעבידו ומחברה בשליטתו, ייראו כהכנסה על פי הפירוט שנקבע בסעיף.

ביום 31.12.14 נקבע בתקנות שיעור הריבית לעניין סעיף זה לשנת 2015 ל- 4.07%.

כמו כן, סעיף 3(י) לפקודה קובע, כי יש לחייב במס נישומים מסוימים שנתנו הלוואה או אשראי, על ההפרש בין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית שהנישום מקבל בפועל.
סעיף זה נועד, למעשה, למנוע הקטנת החיוב במס בדרך של מתן הלוואות בריבית נמוכה על-ידי סוגים מסוימים של נישומים.

ביום 31.12.14 נקבע בתקנות שיעור הריבית לעניין סעיף זה לשנת 2015 ל-3.05%.

יצוין, כי הריבית איננה צמודה למדד.

Baker Tilly

Share This