תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף

תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ), התשע"ו-2016

 • ​שם החוק המוצע
  תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ), התשע"ו-2016.
 • עיקרי החוק המוצע והצורך בו 
  סעיף 67 א(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק) קובע כי על אף האמור בסעיף 67, עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) לחוק יגיש למנהל דו"ח תקופתי לכל תקופה בת חודש שתחילתה באחד בחודש. סעיף 69א(ז) לחוק קובע, בין היתר, כי יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים, וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים, יגישו כדו"ח תקופתי דיווח מפורט הכולל פרטים המופיעים בסעיף 69א(א) לחוק.
  במסגרת הוראות שעה שתוקפן הוארך מספר פעמים נקבע בסעיף 67א לחוק, כי הדיווח המפורט כדו"ח נפרד, בנוסף לדו"ח התקופתי, יוגש בתוך חמישה עשר ימים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי, כלומר עד שלושים ימים לאחר תקופת הדו"ח. הוראת השעה האחרונה בנושא עתידה לפקוע ביום ב' טבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016). עם פקיעת הוראת השעה האמורה, צפויים העוסקים החייבים בדיווח מפורט להגיש את הדיווח המפורט כדו"ח תקופתי, במקום הדו"ח שאותו הם מחויבים להגיש כיום מכוח סעיף 67 עד חמישה עשר ימים לאחר תקופת הדו"ח.
  בהתחשב בנטל האדמיניסטרטיבי הנוסף הכרוך בהכנת הדו"ח המפורט, מוצע להאריך את המועד שבו ניתן להגיש דו"ח תקופתי לפי סעיף 67א לחוק, ליום העשרים ואחד שלאחר תקופת הדו"ח.
 • השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
  לא צפויה השפעה על תקציב המדינה למעט עלויות ריבית של שישה ימי אשראי.
 • השפעת החוק המוצע על התקן המינהלי
  אין.
 • השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
  יתוקן סעיף 67א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975
 • נוסח החוק המוצע: 
  להלן נוסח החוק המוצע:

חוק מס ערך מוסף,  (תיקון מס'…),התשע"ו-2016 

תיקון סעיף 67א

1.

בסעיף 67א(ד)(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975[1], במקום "חמישה עשר ימים" יבוא "עשרים ואחד ימים".

תחילה

2.

תחילתו של חוק זה ביום ג' טבת התשע"ז (1 בינואר 2017).


[1] ס"ח התשל"ו, עמ' 52; ס"ח התשע"ו, עמ' 241.

למידע נוסף ושירותי ייעוץ מס, לחצו כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This