תיקון פקודת מס הכנסה

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח- 2018 פורסם ביום 17 בינואר 2018 בנושאים שלהלן. התיקון נכנס לתוקף מיום 1.1.2018.

תיקון סעיף 3(ט1) לפקודה בנושא מיסוי משיכות בעלים

סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה הוסף לראשונה בתיקון 235 וחל מיום 1.1.2017.

מטרת הסעיף היא מיסוי יתרת חובה של בעל מניות מהותי בחברה, כהכנסה מדיבידנד, משכורת או הכנסה אחרת מכח סעיף 2(10). המדובר ביתרות חובה שניתנו כהלוואות לבעלי המניות אשר מוחזרות לאחר פרק זמן ארוך עם בכלל, שבמהותן מהוות דיבידנד בידי בעלי המניות. כך, סעיף 3(ט1) לפקודה חוקק במטרה למגר תופעת ניצול מודל המיסוי הדו שלבי אשר במסגרתה בעלי מניות יחידים למעשה נמנעים מביצוע תשלום מס על דיבידנדים (השלב השני) באמצעות משיכת כספים ו/או העמדת נכס (כגון דירה, כלי טיס או שיט ותכשיטים) לשימושם האישי לתקופה ארוכה מאוד או בלתי מוגבלת אשר למעשה מהווים במהותם דיבידנד. במסגרת הסעיף החדש, לעניין "בעל מניות מהותי" מפנה הסעיף להגדרה בסעיף 88 לפקודה, כך שמי שמחזיק 10% לפחות באמצעי השליה של החברה הוא בעל מניות מהותי ללא הבחנה בין יחיד לחברה. הגדרה זו יצרה חוסר בהירות לאור העובדה שכן מצב בו חברה היא בעלת מניות מהותית בחברה אחרת אינו פוגע במיסוי הדו שלבי שהרי דיבידנד בין חברות ישראליות אינו חייב במס.

במסגרת התיקון, תוקנה הגדרת בעל מניות מהותי כך שהיא ממעטת חברות שאינן חברות שקופות. כך למעשה מוציא הסעיף מתחולתו חברות רגילות הממוסות במס חברות כך שהסעיף חל על יחידים ובכלל זה חברות שהינן שקופות לצרכי מס והכנסותיהן ממוסות בתיקו של הנישום היחיד. לעניין זה, מפנה הגדרת "בעל מניות מהותי" להגדרת תאגיד שאינו שקוף כפי שמוגדר בפסקה (9) כלהלן:

"תאגיד שקוף" – חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיחסת לבעלי הזכויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס לפי סעיף 126(א);"

חברות בית

מיסוי חברות בית מוסדר בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה. ככלל, חברת בית היא חברה שקופה לצורכי מס שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים.

במסגרת התיקון, הוחלף סעיף 64 לפקודה במתכונתו הקודמת בסעיף חדש המגדיר באופן המפורט מהי חברת בית וקובע הוראות מפורטות. להלן עיקרי הדברים:

 1. נקבעה הגדרה מפורטת ל"חברת בית":
 • חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה, כאשר מספר בעלי המניות הכולל בה (בהינתן שקיימים בחברה בעלי מניות שהן חברות שקופות לצורכי מס) אינו עולה על 20 .
 • לא יהיו בה בעלי מניות שהם תאגיד שקוף הרשאי לבחור את אופן המיסוי שלו מדי שנה.
 • נכסיה של חברת הבית, החל מהיום בו חלפו 6 חודשים מיום התאגדותה, יהיו אחד או יותר מהבאים בלבד, והיא מחזיקה בהם במישרין או בעקיפין:
 1. בניין/ קרקע שהבניה עליה הושלמה תוך 5 שנים ממועד ההחזקה בה (או יותר בכפוף לאישור מנהל רשות המסים).
 2. מזומנים המשמשים לרכישת הנכסים האמורים המוחזקים לא יותר מ12 חודשים מתום שנת המס בה הושקעו בחברה או מזומנים שנצברו בשל רווחים שאילו היו מחולקים לא היו חייבים במס דיבידנד וזאת בשל היותם מחויבים בשיעורי מס החלים על יחידים כפי שיובהר בהמשך.
 3. מניות בחברות המחזיקות בנכסים המפורטים לעיל.
 4. מניות באיגוד מקרקעין (כששיעור ההחזקה לא יפחת מ 50%) .
 • חברה תושבת חוץ יכולה גם היא להיחשב כחברת בית ובלבד שהיא תאגיד שקוף גם במדינה בה היא תושבת.
 • על החברה לא חל חוק עידוד השקעות הון, למעט פרק שביעי 1 העוסק בהטבות להחזקת בניינים להשכרה למגורים.
 • החברה תבקש להיחשב חברת בית בהודעה חתומה ע"י כל בעלי המניות בה, אשר תוגש לפקיד השומה תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.
 1. רווחי חברת בית אשר חויבו בשיעורי מס החלים על יחיד, בעת חלוקתם ייחשבו כאילו לא חולקו, בין אם בתקופת ההטבה ובין אם לאחריה. לעניין זה, תקופת ההטבה היא התקופה בה החברה היא חברת בית.
 2. המס החל על חברת הבית ניתן ייגבה מחברת הבית ו/או מבעלי המניות בה בהתאם לחלקם היחסי של בעלי המניות ברווחי חברת הבית.
 3. הפסדים שהיו לבעלי המניות בטרם תקופת ההטבה לא יהיו ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות מחברת הבית.
 4. נקבעו הוראות אשר יחולו במכירת מניות חברת בית.
 5. חדל אחד התנאים להגדרת חברת בית להתקיים, תחדל החברה מלהיחשב כחברת בית מתחילת אותה שנת מס בה חדל התנאי להתקיים, למעט אם התנאי נוגע למכירת נכסים כאמור לעיל ובלבד שבידי החברה לא היו בניינים או מזומנים עד תום השנה והיא רכשה בניין או מניות כאמור לעיל במהלך שנת המס העוקבת או התפרקה במהלך שנת המס העוקבת.
 6. חברה יכולה לבקש שלא להיחשב יותר כחברת בית, בהודעה חתומה ע"י כל בעלי המניות, עד חודש לפני שנת מס פלונית לגבי שנת המס הבאה. חברה שחדלה להיות חברת בית לא תוכל לשוב להיות עוד חברת בית.
 7. נקבעו הוראות לעניין שומה השגה וערעור של חברות בית.

בתיקון נקבעו הוראות מעבר, על פיהן חברות מעטים שחלו עליהן הוראות סעיף 64 לפני התיקון ימשיכו להיחשב כחברות בית על אף שלא מתקיימים בהם חלק מהתנאים שנקבעו בסעיף החדש (כפי שפורט בהוראות המעבר). כמו כן, חברה כאמור אשר לא הגישה דוחות לשנים 2016 ו 2017 רשאית להגיש בקשה לפקיד השומה תוך 60 יום ממועד פרסום התיקון ויראו אותה כחברת בית מיום ההודעה על אף שלא מתקיימים בה התנאים שנקבעו בסעיף החדש (בהתאם להוראות המעבר).

חברה שהתאגדה לפני 1.1.18 ולא ביקשה בדוח הקודם כחברת בית במתכונת הסעיף הקודם רשאית להגיש בקשה תוך 60 יום מיום פרסום התיקון ויראו בה חברת בית אם מתקיימים בה תנאי הסעיף החדש.

חברות משפחתיות

חברה משפחתית ככלל היא חברה אשר כל בעלי המניות בה הם קרובי משפחה ואשר לבקשתה הכנסותיה והפסדיה ייחשבו כהכנסתו או הפסדי של אחד מבעלי המניות המחזיק בשיעור הגבוהה ביותר במניות החברה (הנישום המייצג).

סעיף 64א לפקודה בנושא חברה משפחתית תוקן. להלן עיקרי התיקון:

 • נקבע כי לעניין הגדרת חברה משפחתית, בעלי המניות בה יהיו קרובים בהתאם לפסקאות (1) או (2) להגדרת קרוב בסעיף 88 וזאת במקום- בני משפחה שרואים אותם כקרובים בהתאם לסעיף 76(ד)(1)
 • בהגדרת רווחים שחולקו מהכנסות החברה נוספו המילים "בתקופת ההטבה" וכן "בניכוי הפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה"
 • נוספה להוראות מכירת מניה של חברה משפחתית גם חברה שהייתה בעבר משפחתית.
 • נוספו הוראות לעניין חישוב רווח ההון הריאלי.

מטרת חוזר זה הינה סקירת מידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ או לחוות דעה בנושאים שהובאו לעיל. מומלץ להיוועץ בטרם נקיטת עמדה או עשיית פעולה בקשר עם האמור לעיל. 

לכל שאלה וליצירת קשר עם מחלקת המיסים – לחצו כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


להרשמה לשבוע המיסים של בייקר טילי לחץ כאן

Baker Tilly

Share This