תיקון של "חוק האנג'לים"

בימים אלה פרוסם תיקון הוראת השעה של "חוק האנג'לים" אשר בוצע באמצעות תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו- 2016.

להזכירכם, מטרתו של חוק האנג'לים הינה הענקת תמריצים למשקיעים בביצוע השקעות בחברות מו"פ ישראליות הנמצאות בראשית דרכן, והתרת סכום עלות ההשקעה שהשקיע היחיד בחברה המסווגת כ"חברת מטרה" כהוצאה כנגד כל מקור הכנסה, וזאת למשך תקופה של עד שלוש שנות מס החל משנת המס שבה שולם בפועל סכום ההשקעה.

עיקרי התיקון הינם הארכת תוקפה של הוראת השעה מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2019.

כמו כן, נוספה הגדרת שותפות בין יחידים ונוסף מסלול חדש ל-"חברה מתחילה" אשר יעניק את אותה הטבת מס למשקיע ב"חברה מתחילה".

חברה מתחילה הינה חברה אשר עונה על כל התנאים הבאים:

  • במועד ההשקעה טרם חלפו המועדים המוזכרים להלן, לפי העניין
    • טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדות החברה, ואם החברה פועלת באזור פיתוח א' – 60 חודשים.
    • אם קיבלה החברה סיוע במסגרת אחד מהמסלולים של המדען הראשי – נדרשת תקופה של 12 חודשים מתום תקופת הסיוע או אחד מהמועדים המוזכרים בסעיף א', לפי העניין, לפי המאוחר.
  • היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 4.5 מיליון שקלים חדשים, והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה תחשב חלק משנת מס כשנת מס;
  • סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון שקלים חדשים, וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה תחשב חלק משנת מס כשנת מס;
  • היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה, ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה, אינו עולה על 12 מיליון שקלים חדשים;
  • על החברה להיות בעלת אישור מהמדען הראשי כי 70% לפחות מהוצאות החברה הוצאו בקשר למוצר בפיתוח, וכן כל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה.

*חוזר זה אינו בגדר המלצה, יעוץ או חוות דעת משפטית ונועד לתת סקירה כללית למצב הקיים. 

לקבלת ייעוץ לסטארטאפים – לחצו כאן

לחצו כאן לפרטים
Join Us Now


Baker Tilly

Share This