לחצו כאן לפרטים
Join Us Now

תיקונים בחוק מס ערך מוסף- דצמבר 2014

חוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 47)

ביום 25.11.14 פורסם תיקון מספר 47 לחוק מע"מ. תיקון זה מתייחס לפטור ממס על מתן שירותי בנייה במתחם פינוי ובינוי, במתחם להתחדשות עירונית לפי תמ"א 38, וכן לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית. בהתאם לתיקון 47, הוחלף הפטור ממע"מ במע"מ בשיעור אפס.
נזכיר, כי ההבדל בין פטור ממע"מ למע"מ בשיעור אפס, הוא בכך שעסקה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לקבל את החזר מס התשומות ששולם בגינה, לעומת זאת עסקה עם מע"מ בשיעור אפס, הינה עסקה חייבת לכל דבר ועניין ולפיכך מאפשרת להזדכות כנגדה על מע"מ התשומות ששולם בגינה.
למעשה, משמעות הדבר היא התרת ניכוי מס התשומות אשר שימש את היזמים ונותני השירותים בעסקאות הנזכרות לעיל, דבר שהיה אסור עד לחקיקה זו.
תחולת התיקון הינה לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהן חל ביום פרסומו של התיקון (25.11.2014) ולאחריו.

חוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 48)

ביום 4.12.14 פורסם תיקון מספר 48 לחוק מע"מ. תיקון זה מתייחס לסעיפים 22 ו-29 לחוק מע"מ. כידוע, הכלל בסעיף 22 לחוק מע"מ קובע, כי החיוב במס במכר טובין יחול עם מסירתם לקונה. החריג לכלל נקבע בסעיף 29 לחוק מע"מ, במסגרתו בעסקה של מכר נכס ע"י עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו לא קיימים יותר מ-6 מועסקים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

במסגרת התיקון הורחבה אוכלוסיית הזכאים לדווח על בסיס מזומן, כך שעל כלל העוסקים שמחזור עסקאותיהם איננו עולה על 2 מיליון ₪, יחול החיוב במס רק עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל בלבד.

בנוסף, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה (על בסיס מזומן) גם לגבי עוסק המקיים את האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, דהיינו יצרן אשר מחזור עסקאותיו איננו עולה על 3,450,000 ₪.

יצוין, כי במקביל בוטל סעיף 29(1ב) לחוק.

תחולת התיקון היא מיום 1.1.15, כלומר על עסקאות שנתקבלה בהן התמורה או נמסרו בהם הטובין עוד לפני תאריך זה יחולו הוראות 22 ו-29 כנוסחן לפני התיקון.

Baker Tilly

Share This